نشستن مرحوم روی صندلی، همراه با کمردرد جدید! https://t.co/h8hZFeAWUO