شما هم بعدش خودتون رو از خواب بیدار میکنین، ساعت نگاه میکنین که یه وقت صادقه نباشه؟