آی دونت واننا جینکس ایت، اما ظاهرن امروز میتونم صاف بایستم. هشتگ کمردرد، هشتگ پیرمرد تنها.