ابندنمنت ایشوز هم داشته باشی، اون وقت، اون وقت صدبرابر بدتره ...