عید فطر برای کشورهای عربی، مثل نوروز برای ما و افغان‌ها و تاجیک‌هاست.