توی جده هم جلوی سفارت امریکا یکی خودش رو ترکونده، ظاهرن.