هنوز فیش صفدرخان نیومده بود، علوی یه همچین‌چیزی رو بعد از جلسه کابینه گفت. https://t.co/823AnaTO8a