خوبی و بدیش به کنار، فراموش میکنیم که حتی از کولی‌بازی‌های فضای مجازی هم میشه سواری گرفت.