یا خود در این زمانه دل شادمان کم است؟ https://t.co/k3I0z60N7x