بعضی وقت‌ها به خودم میگم بسه دیگه، زیاد حرف زدی. بعد میام نگاه میکنم میبینم هیچی ننوشتم.