وقتت رو با آدمهایی که حقیقت براشون ارزشی نداره، تلف نکن.