بالاخره یه روزی از خواب پا میشه، و همونجور که تا اون روز، با خشونت از روان‌پریش حمایت میکرده، به خودش و زندگیش حمله میکنه.