میگفت تنهایی خودخواسته گاهی برای اینه که میخواهی تغییر بزرگی در زندگیت ایجاد کنی.