آدم یک‌هو میبینه برای چیزی که آماده بوده هم آماده نیست.