چیز جدیدی نیست، احتمالن قبل از تو میلیاردها نفر بهش رسیدن، پسرم.