"فیر شیر" شاتل یعنی من اگر دو روز با حداکثر سرعت در حال استفاده باشم، سرعت پله‌کانی میاد پایین، اما اگر یک ماه خونه نباشم، باید پولش رو بدم!