اسپوتنیک میگفت، امکان داره رئیس جمهور بعدی روسیه هم یک زن باشه.