شما هم با پشت‌دست سوسک میکشین یا فقط منم؟
کف دست حتی ‎· amink