باید برم دوست‌های واقعی پیدا کنم که هر روز بشه باهاشون حرف زد.