کی بود میگفت، من برای مخاطب نمینویسم، برای منتقد نمینویسم، من برای تاریخ ادبیات مینویسم؟