کی بود میگفت، من برای مخاطب نمینویسم، برای منتقد نمینویسم، من برای تاریخ ادبیات مینویسم؟

2015-2016 Mokum.place