شما هم قبل از هر مکالمه‌ای میپرسین، مگه چه پس‌زمینهٔ مشترکی وجود داره؟