هرچقدر دلت خواست مبهم حرف بزن، اما ضمیرها رو دقیق استفاده کن. ضمیرها مرز بین واقعیت و هذیانند.