اینجا، به خاطر یه کار ابلهانه با تور، برام چهار سال و چند ماه بریده بودن، کجا؟ آریزونا. هشتگ دریم پلات