ولی بیمار مرده و پزشک پولدار زیاد داریم، برعکس نه ولی. https://t.co/8daifl32vC