… زنده میمونی، وگرنه که هیچی. این مشکل سیستم درمانه، نه پزشک یا مهندس.