اینجا توی فیلمنامه سه صفحه شمشیربازی بود، همه بخاطر آب مراکش اسهال گرفته بودند. هریسون فورد پیشنهاد هفت‌تیر رو داد. https://t.co/s84QZ1TfDP