اوه، کودتا! جبیر هم که ترکیه رو تهدید به تجزیه کرده بود!