اون چه خلبانیه که برای ترسوندن مردم خودش اینکار رو میکنه؟! https://t.co/7ax0NKfinB