ولی (از لحاظ نظامی) حال کردین؟ یک ساعته جمعش کردن!