الان به نظرتون عربستان و رفقا نباید مثل یمن برن ترکیه؟