میدونم باور نمیکنین، ولی من یازده داشتم رفیقم رو که زنش ترکیه‌ایه میرسوندم. میگفت مردم اردوغان رو میپرستن. میخواست بره خودش هم تابعیت بگیره.