آقا نظر ما، به اجرای پلن بی توسط سعودی/امریکایی نزدیکتر است.