پسر خوبی بود، اما هیچ وقت اراده‌اش به اندازهٔ ادعاش نبود.