سلیقه شخصیش رو به عنوان بیانیه اجتماعی صادر میکرد. بدیهیات اجتماعی رو سلیقه شخصی میدونست.