اومدم بگم به این دلیل، احساسات به طور کامل منتقل نمیشه، دیدم کی اصلن احساسات به طور کامل منتقل شده.