مرحوم گریه‌ها برای فیلم را به دو گروه کلیِ حین فیلم و بعد از تیتراژ پایانی تقسیم میکرد.