تفاوت در اعتماد به نفس نیست، در میزان خود تحویل‌گیریه.