همه رو گذاشتم اومدم بیرون، هیچی ندارم؛ حتی سعدی رو.