آبرویم را خواستی هم بریز ای دل، دیگه چه فرقی داره …