تا حالا در فاصله سیصد متری خونه، بعد از چهار بار پارک کردن و بقالی رفتن، سر ظهر با دمای ۴۱ درجه، بخاطر کمربند جریمه شدین؟