بهش گفتم من ده ساله جریمه نشدم. یکی ۳ صبح ورودی تونل رسالت عکس انداخته بود. اولیش هم یه بین خطوط مدرس بود. کلن ۳ تا.