نکته اینجاست که اینها ظاهرن برنامه تصفیه داشتن، اونها هم زودتر از موعد و دست‌پاچه کودتا کردن. بخاطر این بوده که همون شب اول گفته گولن.