دوباره جاده بود و من دو ساعتِ مدام به تویی که بهت فکر نمیکنم، فکر میکردم.