بعد نگاه کردم دیدم همهٔ زخم‌های ما از داخله. یعنی خودمون به خودمون زخم زدیم. خودمون خراش دادیم، گذاشتیم خون‌ریزی کنه.