من وسط ظهر، وسط شلوغی و همهمه دیگران، وسط ... https://t.co/fRsembYxMo