اول صبح توی مترو، یک جنس مرغوبی زده بود که همه ملت از بوش های بودن!