بهش میگن پرهیز، به اون آدم میگن پرهیزکار، متقی. هشتگ فارسی شکر است. هشتگ (نا)رواداری فرهنگی https://t.co/j1CQp8iuAO