آیتنرری رو اگر برعکس چاپ میکردین، راحت‌تر میشد خوند. #irDevConf