کشتهٔ انتخاب عکس‌های معترضه، توی ارائه آقای عبدالعلی شدم :) @amir_abbas #irDevConf