پله‌های ایستگاه قائم رو، دوتا یکی اومدم بالا، چشام سیاهی رفت!